В момента сте тук: Начало

Въпроси и отговори

Е-поща Печат PDF

Въпрос 1: Срок за изпъление.   В пояснителния документ пише срок на изпълнение 4 месеца от датата на сключване на договора  или от фиксирана дата. Следва това да се уточни и да е от плащането на аванса.   Моля за Вашето уточнение.

Отговор: Срокът на изпълнение е 4 месеца от датата на подписване на договора.

 

Въпрос 2: 48 часа за отстраняване на повреда.  В зависимост от възникналия проблем, може отстраняването на повредата да се извърши по телефон в разговор с доставчика,  може да се изисква доставка на някаква част. Обичайно се приема,  че 48 часа е времето за реакция от страна на доставчика и предприемане на адекватни действия.

Моля за Вашето уточнение.

Отговор: Тъй като машината е автоматизирана, имаме предвид повреда в софтуъера на контролната система, която следва да се отстрани чрез дистанционното управление в рамките на 48 часа.

 

Въпрос 3:  Протокола при производителя от кого се подписва?   Лично от Вас или упълномощено от Вас лице?

Отговор: От техническо лице, упълномощено от мен с просто пълномощно. 

 

Въпрос 4:  Разходооправдателен документ - фактура ли имате пред вид?  Или нещо друго?

Отговор: Имам предвид фактура.


Въпрос 5: Транспортен документ за предстояща експедиция - CMR ли имате пред вид?  Или нещо друго?

Отговор: Имам предвид CMR.

 

 

Въпрос 6: Какво значи плащане след "верификация" на доставката?    Ако имате пред вид комплектността на доставената машина,  то това обикновено се извършва при приемането на доставката при Вас с протокол за доставка и пуск на машината.  Правилно ли разбираме?

Отговор: След подписване на приемо-предавателен протокол по одобрен образец от ИАНМСП. Този приемо-предавателен протокол се подписва при въвеждане на машината в експлоатация.

 

Въпрос 7: Вие ли ще организирате разтоварването на машината и прекарването на машината до работното място?

Отговор: Да.