Общи условия

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ НА “АРКОТРЕЙД”EOOД В случай че в рамките …

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ НА “АРКОТРЕЙД”EOOД

В случай че в рамките на писмени споразумения не бъде уговорено друго, настоящите ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ са в сила за продажбите на “АРКОТРЕЙД”EOOД, по долу наричано Аркотрейд.

 

I. Приложение

1. Настоящите Общи условия (наричани по-долу ОУ) на Аркотрейд се прилагат за продажба на Стоки, предлагани от Аркотрейд: консумативи за полиграфията – самозалепваща хартия на ролки и листи, картони, термокартони и др., мастила, фолия за декорация и т.н., по-долу наричани за краткост Консумативи, както и за продажба на форматни машини, дигитални принтери за печат и машини за довършителни работи в полиграфията – термо преси, режеши плотери и др., по-долу наричани за краткост Машини.

2. Настоящите ОУ съдържат основните условия на всички оферти и договори във връзка с продажбата и доставката на Стоки.

2. Общите условия на Клиент, ако има такива, биха могли да имат сила и обвързващо действие в случай, че бъдат приети писмено от Аркотрейд.

3. При наличие на несъответствия между разпоредбите на Общите условия и конкретния договор за продажба с Клиент, се прилагат разпоредбите на Договора за продажба.

II. Цени

Цените на стоките сe определят съгласно оферта, валидна за всеки отделен Клиент и са франко склада на Аркотрейд, освен ако не е уговорено друго между Аркотрейд и Клиентите. Срокът на валидност на всяка отделна оферта се указва изрично в нея.

III. Срок на доставка

1. Обичайният срок на доставка на Консумативи в България е до 3 (три) работни дни, а за Румъния и Молдова до 8 (осем) работни дни, считано от датата, следваща датата на потвърждаване на поръчката и/или получаване на авансовото плащане. Срокът за доставка може да бъде променен едностранно от Аркотрейд при наличие условия и причини, които биха възпрепятствали навременното й извършване, за което Аркотрейд уведомява Клиента, като посочва новия срок. Счита се, че срокът на доставка е спазен, ако Стоките са готови за предаване на определената съгласно предходните правила дата.

2. Обичайният срок на доставка на Машини и резервни части за тях е съгласно предоставена оферта, считано от датата, следваща датата на потвърджаване на поръчката и/или получаване на авансовото плащане. Срокът за доставка може да бъде променен едностранно от Аркотрейд при наличие условия и причини, които биха възпрепятствали навременното й извършване, за което Аркотрейд уведомява Клиента, като посочва новия срок. Счита се, че срокът на доставка е спазен, ако Стоките са готови за предаване на определената съгласно предходните правила дата.

3. Аркотрейд има право по своя преценка да извършва частични доставки от общия обем на поръчаните стоки, като Клиентът се съгласява да приеме частично изпълнение по всяко време на действие на индивидуалния договор и настоящите Общи условия.

4. Аркотрейд е освободен от задължението да достави Стоките в случай, че Клиенът е в неизпълнение на парично задължение или друго задължение по предходна или същата доставка.

5. В случай на забава на доставката, която не е по вина на Аркотрейд, последният има право да отложи доставката за подходящ срок, като уведоми за това Клиента или да се освободи от задължението си изцяло или отчасти. За срока, през който изпълнението е отложено изцяло или частично, Аркотрейд не дължи неустойка, съответно обезщетение за забава. В случаите, когато Аркотрейд се откаже изцяло от изпълнение на задължението си доставка, то същият не дължи неустойка/обезщетение за неизпълнение и/или разваляне на договора. Ако доставката бъде забавена с повече от 60 (шестдесет) дни след очакваната дата на доставка, Клиентът има право да се откаже изцяло или отчасти от неизпълнената част от договора, като в този случай Аркотрейд не дължи каквото и да е обезщетение/неустойка на Клиента.

6. В случай, че Стоките не могат да бъдат доставени в резултат на инструкции, дадени от Клиента или по друга причина, която е възникнала по негова вина, Аркотрейд има право да предаде Стоките на съхранение за сметка и на риск на Клиента на място, което същият счете за удачно. Датата на предаване на съхранение се счита за дата на доставка на Стоките, като разписката, издадена от склада, където те са предадени, замества документите за доставка.

7. Доставката на Стоките се извършва на риска и за сметка на Клиента, освен ако не е уговорено друго. Ако Клиентът пожелае, Аркотрейд съдействат за сключване на застраховка на Стоката за сметка на Клиента. В случай че транспортът е организиран от Аркотрейд и по Стоките са причинени щети по време на превоза, то същите следва да бъдат изрично описани в товарителницата.

IV. Запазване правото на собственост

1. Стоките остават собственост на Аркотрейд, докато не бъде заплатена изцяло цената им, не бъдат изпълнени всички задължения на Клиента по настоящите Общи условия, Договора за продажба и приложимите законови разпоредби, както и докато не бъдат удовлетворени всичките претенции на Аркотрейд срещу Клиента.

2. Клиентът няма право да залага или да предоставя Стоките като обезпечение, преди да заплати тяхната цена и да изпълни всички останали свои задължения по договора и Общите условия.

3. Клиентът се задължава да обезщети Аркотрейд за всички разходи и разноски, които биха произтекли при наличие на евентуален бъдещ съдебен/арбитражен процес във връзка с осъществяване на правата на Аркотрейд спрямо Клиента и/или други трети лица, произтичащи от запазеното право на собственост.

4. В случай, че Клиентът се е разпоредил, на каквото й да е правно основание, с доставените от Аркотрейд Стоки, преди да е извършил изцяло дължимите плащания и изпълнил другите условия по договора, Клиентът остава задължен към Аркотрейд до момента на пълното им изпълнение.

5. При възникване на съмнения Аркотрейд си запазва правото на собственост върху Стоките, докато Клиентът не докаже за всеки отделен случай, че дължимата цена е платена изцяло. Ако стоките, доставени от Продавача при условието на запазване на собствеността, са предмет на претенция на трето лице на основание например наложен запор или трето лице е предявило иск с предмет вземанията, прехвърлени на Аркотрейд, Клиентът е длъжен да информира незабавно Аркотрейд и да уведоми третото лице за запазеното право на собственост в полза на Аркотрейд, респективно за прехвърлянето.

V. Начин на плащане

1. Продажната цена на Консумативите се заплаща на Аркотрейд в лева едновременно с предаване на Консумативите или в срок, посочен във фактурата.

2. Продажната цена на Машините се заплаща на Аркотрейд в лева или евро при следните условия на плащане: 30% авансово плащане при потвърждаване на поръчката от страна на Клиента и издаване от Аркотрейд на фактура за авансово плащане; 60% от покупната цена се заплащат преди експедицията на Машината от производителя, а последните 10% се заплащат в срок до 5 (пет) работни дни от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за монтажа и пуска на Машината/-ите, срещу издадена от Аркотрейд фактура за окончателното плащане, освен ако страните не уговорят писмено друго.

3. В случай на неизпълнение на задължението на Клиента за заплащане на цената, Аркотрейд има право да получи неустойка за забава в размер на законната мораторна лихва, увеличена с 10 пункта, върху стойността на забавената сума за всеки ден от забавата.

4. Клиентът няма право да отказва плащане или да забавя плащане на основание предявена насрещна претенция, която не е била приета от Аркотрейд писмено, или на каквото и да е друго основание.

5. Всяко неизпълнение на задълженията на Клиента по което и да е друго договорно правоотношение между него и Аркотрейд ще се счита за неизпълнение и по договора за продажба. В този случай Аркотрейд има право да откаже изпълнение на което и да е свое задължение по договора за продажба, да развали същия, да претендира заплащане на дължимите неустойки и/или обезщетения за неизпълнението на договора и т.н.

6. Плащането се счита извършено на датата, на която съответната сума e получена от Аркотрейд по банковата му сметка или в брой.

7. При неизпълнение от страна на Клиента на задълженията му за заплащане на цената, както и на други негови съществени задължения по Договора за продажба и/или настоящите Общи условия, Аркотрейд може да развали договора. При развалянето на договора Клиентът дължи неустойка за неизпълнение в размера 25 % от общата цена на Стоките по договора за продажба, както и обезщетение за претърпени загуби и пропуснати ползи.

VI. Минимална стойност на заявка

Минималната стойност на заявка на Консумативи е съгласно технологичните специфики на съответния консуматив.

VII. Връщане на Стоките

1. Аркотрейд приема връщане на Стоките само в изключителни и основателни случаи съобразно неговата собствена преценка. Връщането на Стоките трябва да бъде изрично одобрено от Аркотрейд в писмена форма, като при липса на такова одобрение не се приема връщане на Стоката и не се издава кредитно известие. Размерът на сумата, която ще бъде възстановена при връщане на Стоките, зависи от срока на годност, състоянието и продажната пригодност на Стоките.

2. Поръчани специфични Стоки, които се отличават от стандартно предлаганите от Аркотрейд Стоки, не могат да бъдат връщани по реда на предходната алинея.

3. Връщането на Стоките става за сметка и на риск на Клиента.

VIII. Искове и Рекламации за Консумативите:

1. Незабавно след получаване на Консумативите, Клиентът следва да провери качеството и съответствието им, както и дали те имат явни недостатъци. Рекламацията за всеки явен недостатък следва да бъде извършена незабавно при получаването, като ако това не бъде сторено се счита, че Консумативът е приет без забележки.

2. Рекламации към Аркотрейд по отношение на скрити недостатъци на Консумативите трябва да бъдат направени в писмена форма в срок до 7 (седем) дни от получаване на Консумативите. В случай, че Клиентът не уведоми Аркотрейд за съответните недостатъци в посочения срок, Консумативите се считат за одобрени.

3. Аркотрейд преценява основателността на рекламацията за всеки отделен случай само и единствено ако същата е направена в посочения в горните точки 1. и 2 срок. Неподадени в срок рекламации не се разглеждат и Аркотрейд няма задължение за произнасяне по същите.

4. При положение, че рекламацията е извършена в срок и е приета от Продавача за основателна, Аркотрейд заменя Консумативите с други такива от съответния вид, количество и качество. В случай, че не е възможно Консумативите да бъдат заменени, Клиентът има право да задържи Консумативите и да иска намаляване на цената или да върне Консумативите и да получи обратно заплатената цена. При намаляване на цената или връщане на Консумативите по предходното изречение Клиентът няма право да търси от Аркотрейд каквито и да е обезщетения и/или неустойки за неизпълнение на договора, както и да предявява други искове.

5. Наличието на скрити недостатъци може да бъде установено само в лабораторията на производителя и мнението на производителя се счита за меродавно за Клиента и Аркотрейд. Ако Клиентът желае да назначи изследване за недостатъци в друга независима лаборатория, всички разходи за изследването са за негова сметка. Клиентът е длъжен да постави дефектните Консумативи на разположение на Аркотрейд за извършване на преглед и/или необходимите проби. При непредоставяне на Консумативите на разположение на Аркотрейд за извършването на преглед и/или проби рекламацията няма да бъде разглеждана и Клиентът дължи заплащане на пълната договорна цена.

6. При наличие на неизпълнение от страна на Аркотрейд на Договора за продажба и/или настоящите Общи условия неговата отговорност се ограничава само до негови виновни действия и/или бездействия, извършени при умисъл или груба небрежност.

IX. Гаранционна отговорност за Машините:

1. За дефект се счита неправилното функциониране на една или повече части на Машината, което се съобщава на Аркотрейд в писмена форма от Клиента.

2. Незабавно след получаване на Maшината, Клиентът следва да провери качеството и съответствието им, както и дали има явни недостатъци. Рекламацията за всеки явен недостатък следва да бъде извършена незабавно при получаването, като ако това не бъде сторено се счита, че Машината е приет без забележки

3. Дефект, който се дължи на неправилна употреба или друга грешка, причинена от оператора на Машината, не се покрива от гаранцията, но може да бъде приета за ремонт от производителя срещу заплащане. Дефекти, причинени от обичайното износване на частите, не са обект на гаранцията.

4. Частите, изпратени на Аркотрейд в неподходяща опаковка, автоматично се изключват от гаранцията и ще бъдат изпращани на производителя за обработка само срещу заплащане.

5. Датата на продажба към крайния потребител от дистрибутора се счита за дата на сервиза, но най-много в рамките на 3 месеца след датата на факурата, с която Аркотрейд е закупило устройството от производителя. Датата на фактурата към крайния клиент служи за разписка, в случай, че съдържа серийния номер на съответната машина.

6. Гаранционният срок на Машините се определя на една година от датата на пускане в експлоатация, освен ако изрично не е уговорено друго, но не повече от остатъка на гаранционния срок, предоставен от производителя на съответната Машина.

7. При наличие на неизпълнение от страна на Аркотрейд на Договора за продажба и/или настоящите Общи условия неговата отговорност се ограничава само до негови виновни действия и/или бездействия, извършени при умисъл или груба небрежност.

8. Консумативите по машините не са предмет на гаранционно обслужване с оглед нормалното им износване при употреба.

Х. Общи разпоредби

Към всички оферти и договори за продажба се прилагат Incoterms 2020. Местоизпълнението на доставката е франко склад на Аркотрейд, а местоизпълнението на паричните задължения е Варна- България.
Настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие с правото на Република България.
Всички спорове и разногласия между страните, възникнали във връзка с клаузите на Договора и отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, попълване на празноти в договора и т.н., се разрешават доброволно чрез преговори. Ако страните не се споразумеят, те отнасят спора на арбитраж съобразно българското законодателство пред Арбитражния съд към Българската търговско промишлена палата със седалище София, България, съгласно неговия правилник и процедури и в съответствие с българското материално право.